Ville in Nowshahr | اقامتگاه نوشهر ،لتینگان

Location : Letingan, Noshahr, Mazandaran
Site Area : 500 sqm / Built Area : 612 sqm in 3 floors
Program : Villa
Design Date  : 2020.07 | 1399.04
Service : Design and Planning
Architect : M. Niqui
Client : Private


درباره پروژه

اقامتگاه لتینگان یک ویلا در زمینی به مساحت 500 متر مربع از یک شهرک مسکونی در ناحیه نوشهر مازندران است. در طراحی ویلا با توجه به خواست المان های مشخصی توسط کارفرما از جمله ترکیب فضای محوطه با فضای داخل و ایجاد جداره چشم گیر ورودی قرار گیری ساختمان را در منتهی الیه جنوبی زمین توجیه کرد. ـ
با تخلخل پیش آمدگی طبقات و لغزش تراسها بر روی ساختمان فرصت هایی برای ترکیب فضاهای نیم باز با فضاهای درونی ویلا ایجاد شد که این فضاها زندگی درونی فضا را به بیرون از ساختمان می کشند . استفاده ازمتریال های کمینه و سطوح شیشه ای گسترده خواستی از سوی کارفرما برای دادن هیبتی مدرن به ساختمان بود که با ارجاعاتی به معماری های تراس دار بافت های شهری کمابیش در زمینه ای حومه ای باز آفرینی شد. ـ