School in Lavasan | مدرسه در لواسان

Location : Lavasan
Site Area : 1690 sqm / Built Area : 973sqm
Program : Primery School
Service : Planning and Design 1st phase
Partners in Charge : M. Niqui
Client : Private Institution


درباره پروژه

ايده بر مبناي استفاده از نهايت امکانِ ساخت در زمين شکل گرفته است. در اين طرح با   کل زمين و حجم قابل تصور در آن به صورت توده اي برخورد شده که  در اثر تخلخل و خالي کردن حياط هايي از آن  امکان استقرار فضاهاي پروژه به وجود مي آيد. دو حياط در سطح دو طبقه در دو ناحيه متقارن  و به صورت قطري در زمين در نظر گرفته شده است که کيفيت هاي متفاوتي را براي استفاده مستقل دو فضاي آموزشي ايجاد مي کند.  اين دو فضا و ساير فضاهاي خالي پروژه از طريق شبکه اي از راههاي پوشيده و نيم باز در زيري ترين سطح  پروژه به هم متصل مي شوند. فضا هاي سرويس و مکمل آموزشي حول  حياط ها در طبقه اول سازماندهي شده اند. کلاس ها  بالاترين سطح پروژه از امکانات سقف براي گرفتن نور و  فضاي نيم باز  استفاده مي کنند.  کلاس ها حاوي تراس ها  يي در نيم طبقات  از دو فضاي سربسته آموزشي و تراس سبز استفاده مي کنند .ـ

در اين طرح شيب سقف علاوه بر امکان ايجاد اختلاف تراز در سطح آخر يکپارچگي حياط ها و حجم کلي ساختمان را تاکيد مي کند و  با به وجود آوردن حجمي يکپارچه محيط آموزشي يکپارچه اي نيز به وجود مي آورد.ـ