100% Infill Residential ساختمان مسکونی پیروزی 100% ساخت


Location : Tehran, IR
Site Area : smq / Total built Area : sqm
Program : Residential
Services : Conception, Programming and Design 1st Phase
Client : Private
Architect : M. Niqui
Design Date : 98

درباره پروژه

قواره کوچک زمین و قرارگیری در بافتی متراکم و فرسوده از ویژگیهای شروع این پروژه بود. از آنجا که امکان تجمیع و برنامه ریزی مانند زمینهای متداول مسکونی شهری دیگر میسر نمیشد پروژه با تراکمی مازاد در بافت “میان پر” و با ارائه نمونه ای از مسکن با متراژهای کوچک طراحی شد.ـ
دسترسی همکف به معبر اصلی برای پارکینگهاو شکلگیری پلان در وضعیتی مینیاتوری .ـ