Location : Zahir-o-leslam, 6th District, Tehran
Site Area : 260 sqm / Built Area: ~365 sqm
Program : multifunctional spaces, exhibition area and green house
Services : Consultant, Programming and Planning, 1st Phase Design, 2nd Phase and Execution Preparation
Client: Bongah Publisher
Partner in Charges : M. Niqui
Design Period: 98.12-99.02
Construction : 99.01-99.05


درباره پروژه

این پروژه تبدیل یک ساختمان مسکونی در مرکز تهران به پلترفرم نشر و هنر برای یک ناشر مستقل بود. زمینه مسکونی پروژه و بافت پروژه به شدت انجام بازسازی های بالای 50 درصد را محدود می کرد. استراتژی مداخله در مناسب سازی پلان طبقات در تامین کابریهای مد نظر و تعبیه دیافراگم نما تطبیق با کاربری جدید ساختمان بود.ـ

در این ساختمان از ایده های پایداری برای استفاده از آب خاکستری جهت تامین آب آبیاری گیاهان واقع در گلخانه پشت بام پروژه شد. در بام گلخانه ای در نظر گرفته شد که آب مورد نیاز آن از گردش آب خاکستری دفعی شبکه ساختمان تامین می شود. ـ

طبقات به ترتیب به فضای کافه و انتقاب و اجتماع با قابلیت نمایش و پروجکشن در زیر زمین تبدیل شده، همکف مجموعه یک پلتفرم باز برای ایجاد رویدادهای عمومی و فضای گالری و اداری در طبقه روی همکف در نظر گرفته شدند. باقیمانده بام مجموعه برای تبدیل به گلخانه هیدروفونیک برنامه ریزی شد. ـ


EN