Farmanieh Residential Buidling | ساختمان مسکونی فرمانیه

Status : Design 1st phase
Location : Farmanieh, Dezashib, Tehran, IR
Program : Stylish Residential
Site Area : 341 smq / Total built Area : 1500 sqm
Units : Transformabla t1 ,t2
Duplex dup1, dup2
Flats F1, F2+Roof
Client : Private
Architect : M. Niqui
Design Date : 2023.05-06 | 1402.04-05


درباره پروژه

ساختمان مسکونی فرمانیه، از پروژه های توسعه مسکن معاصر تهران در ناحیه شمالی است. چنین پروژه هایی مقیدات بسیاری دارند از این لحاظ که محل نوآوری به حوزه جداره ساختمان محدود می شود. در این پروژه بعد از تامین دقیق مسایل ضوابط شهری نظر بر استفاده از امکانات پوسته جهت ایجاد نوعی از ارتباط درون و بیرون بوجود آمد. خالی مانده از پیشروی با اقتصادی ناشی از نور گیزی در جداره توزیع می شود به طرزی که کیفیات فضایی منحصر بفردی
|برای پلان های مسکونی تامین کند. ـ
پروژه فرمانیه ترکیبی از واحدهای فلت، دوپلکس و ترانسفورمبل را به عنوان مسکن برای این منطقه شهری پیشنهادد می کند در مقیاسهای کوچک متوسط و بزرگ تا بزرگترین واحد حدود 250 متر مربع. ـ