EXHIBITION DESIGN | طراحی نمایشگاه “ممبرین”ـ

Location : Darake (kaaf institute), Tehran, IR
Area : 225 sqm
Program : Exhibition, Installation Space
Services : Design, Detailing and Construction Supervision
Lead Architect : M. Niqui
Execution Date: 96.02
Design Date: 96.02
Materials: Recycled wood and Metal


درباره پروژه

محدودیت های پروژه آماده سازی طراحی کار در طی مدت 1 ماه نمایش بود. طرح فضای نمایش به علت ایده پردازی مستقیمی که با محتوای کارهای ارائه شده در نمایشگاه دارد، همواره فرآیندی در حال توسعه را طی می کند. و نیازمند برقراری ارتباط عمیق با عناصر ارائه شده و ایده هنری نمایشگاه است.ـ
در این نمایشگاه از متریال بازیافتی چوب استفاده شده و وضعیت فضایی در ارتباط مستقیمی با محتوای آثار و شیوه ارائه آنها مانند تصویر ها و ویدیو ها قرار دارد.ـ اتصال متحد کننده پالتها دیواری برای نمایش به وجود می آورد که با زمینه گالری یکی می شود. از طرفی قرارگیری دیگر آثار به صورت معلق در فضا نوعی احساس تعلیق و ارتباط را تعمیم می دهد.ـ